Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност.Проект: BG16RFOP002-2.073-21950

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и възможност за продължаване на нормално функциониране на дейността.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на Немезида 2015 ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и възможност за продължаване на нормално функциониране на дейността. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Немезида 2015 да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 4500.00 лв., от които 3825.00 лв. европейско и  675.00 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент: НЕМЕЗИДА 2015 ЕООД  

ЕИК: 203687683

Административен адрес: Асеновград, ул. Рилска 18

Адрес на изпълнение на проекта: Асеновград, ул. Свобода 17

Процент на съфинансиране: 0 %

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020 г.